Week 23

English PDF
W23E_0.pdf (186.1 KB)
Farsi PDF
W23F.pdf (110.69 KB)
Sorani PDF
W23S.pdf (113.79 KB)
Chapter name
Ephesians 4 to 6, Philippians 1 to 4
Priority
23